KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD) DİREKTİFİ 89/686/EEC
YÖNLENDİRİCİ  İLKELER
Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) , bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı koruma sağlamak amacıyla bir birey tarafından giyilmek veya tutulmak üzere tasarlanmış bir aygıt veya cihazdır.KKD; giysi, gözlük, işitme koruyucuları veya düşmekten koruyan kuşamların giyildiği, bir bireyin üzerine giysi,başlık,eldiven veya ayakkabı şeklinde giyilen veya takılan ya da gözleri ve yüzü korumak için elde tutulan aygıtlardır.KKD’nin sağlığı koruma durumu tehlikeye maruz kalan kişinin faaliyetine bağlıdır. “ Donanımın giyilmesi ya da tutulması” ne giyilebilen ne de tutulabilen taşınabilir donanım KKD olarak düşünülmez.

Kişisel Koruyucu Donanımı, Toplu Koruyucu Donanımdan ayıran fark da budur.(giyilebilir veya tutulabilir. )Alarm aygıtları, gaz dedektörleri veya oksijen tükenme dedektörleri, koruyucu değil uyarıcı bir işleve sahip olduklarından KKD olarak sınıflandırılmazlar.KKD tehlikelere karşı korumak üzere tasarlandığından, işlevi maruz kalan kişiye zarar gelmesini önlemektir.Dolayı sıyla birkaç risk aynı anda ortaya çıktığında KKD yalnız birine değil tüm risklere karşı koruma sağlamalıdır.

KKD’yi ilkyardım donanımı gibi zarar meydana geldikten sonra kullanılan donanımlardan ayıran nokta budur.Buradaki tehlikeler için KKD, kullanıcına zarar verecek risklerden koruyan olarak değerlendirilir. Hastanedeki hastaları korumak için giyilen gibi; giyen kişi dışındakileri korumayı amaçlıyorsa bunlar KKD değildir.
Paraşütlere veya yamaç paraşütlerine özel donanım, temel işlevleri giyen kişiyi korumak değil, giyen kişinin istenilen eylemi yapmasına olanak tanımak olduğundan bunlarda KKD olarak düşünülmezler.Askeri kuvvetler veya kolluk kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış KKD’ler direktif kapsamında değildir.
Koruma personeline yönelik kurşun geçirmez yelekler veya giysiler silahlı kuvvetler veya kolluk kuvvetleriyle ilgili değildir ve Kategori II KKD’ye girerler.
KKD bireyin koruması için kullanılır. Genellikle donanım her türlü riske karşı bireyin korunması için vücut bölümü ile tehlike arasında bir kalkan oluşturur. KKD’nin bu kalkan rolü,farklı tehlikelere karşı korumayı simgeleyen KKD standartları tarafından seçilen resimli şekillerde vurgulanmıştır.Örneğin tehlikeyi temsil eden bir simge, kalkan içerisinde gösterilmiştir.
Direktif kapsamında KKD’ler üç belirgin grup halinde toplanır. Bunlar direktifte;
Kategori I  (Basit tasarım)
Kategori II  (Karmaşık tasarım)
Kategori III (Bunların hiçbirinin girmediği ne basit ne de karmaşık tasarım)
Kategori I    KKD’ler, imalatçı, uygunluk durumunu yalnızca AT Uygunluk Beyanlarıyla beyan eder. Onaylanmış kuruluş gerektirmez.
Kategori II   KKD’ler Onaylanmış Kuruluş tarafından AT Tip incelemeye tabi tutulur ve AT Uygunluk beyanı ondan sonra verilir.
Kategori III  KKD’ler AT Tip incelemeye iki kalite güvence prosedüründen (A: Nihai ürün için AT kalite kontrolü ve B: Üretimde AT Kalite Kontrolü) birine tabi tutulur (üreticinin seçimine göre). AT uygunluk beyanı bundan sonra verilir.
BASİT TASARIMA SAHİP (Kategori I)
Bu kategori özellikle giyen kişiyi aşağıdakilere karşı koruma amacı taşıyan KKD’leri kapsayacaktır.
· Bahçıvan eldivenleri, dikiş yüzüğü,v.b yüzeysel mekanik etki
· Seyreltik deterjan çözeltisi v.b çözeltilere karşı kıllanılan eldivenler
· Doğal atmosferik ortamda kullanılan; Başlıklar, mevsimlik elbise ve ayakkabılar.
· Güneş ışığından korunma amaçlı güneş gözlükleri
· Vücudun hayati bölgelerini etkilemeyen ve etkileri kalıcı rezyonlara neden olmayan küçük darbe ve titreşimlerden korunma amaçlı, kafa derisini koruyan hafif baret eldiven ve hafif ayakkabılar.
KARMAŞIK YAPIDAKİ KORUYUCU DONANIMLAR (Kategori III)
Bu kategoriye giren KKD ‘ler şunlardır;
· Katı partikül ve sıvı aerosollerden veya tahriş edici, tehlikeli, zehirli ya da radyotoksik gazlardan korunmak için kullanılan filtreli solunum sistemi koruyucuları
· Kimyasal maddelere veya iyonlaştırıcı radyasyona karşı sınırlı bir koruma sağlayan araçlar
· Etkisi 100°C veya daha fazla olan  hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızılötesi için yayılması, alev veya daha büyük miktarda ergimiş metalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılacak acil durum ekipmanları.
·-50°C veya daha düşük hava sıcaklığı ile kıyaslanabilecek düşük sıcaklıktaki ortamlarda kullanılacak acil durum ekipmanları
· Yüksekten düşmelere karşı kullanılan donanımlar
· Elektrik tehlikesi veya tehlikeli voltaja karşı yüksek gerilim işlerinde kullanılan yalıtıcı özellikli donanımlar
AT Uygunluk Beyanı KKD Kategorisi göz önünde bulundurularak yazılmalıdır.
Kategori I ve Kategori III sınıfının dışında kalanlar Kategori II olarak tanımlanır
AT TİP İNCELEME ( Onaylanmış Kuruluş Tarafından)
İmalatçı başvuru yaptığı donanım /donanımlara ait yalnızca bir onaylanmış kuruluşa başvuru yapabilir.Aynı ürün için aynı anda iki onaylanmış kuruluşa başvuru yapamaz.
AT Tipi incelemeyi yapan Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğu KKD örneğinin, yalnızca bu direktifin o KKD türüne,uygulanan gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini belirlemektir.
Başvuru aşağıdakileri içerebilir;
· İmalatçı veya yetkili temsilcinin adı ve adresi ile söz konusu KKD üretim tesisinin adı ve adresi
· İmalatçının teknik dosyası
· Yeterli sayıda numune
Başvuruya dahil edilmesi gereken üretim tesisinin belirtilmesi, AT Tip İnceleme bağlamından çok az öneme sahiptir Ancak bu bilgi Kategori III KKD’lerin imalatının denetiminin başlatılması için gereklidir.
Verilen sertifika yalnızca ürünün üzerinde adı bulunan imalatçı için geçerli olacaktır. Bu ürüne herhangi başka bir kişi kendi marka etiketini yapıştırırsa, bu şahıs imalatçı haline gelir ve yeni bir AT Tip inceleme sertifikası için Onaylanmış Kuruluşa başvuruda bulunacaktır.
İMALATÇININ TEKNİK DOSYASININ İÇERİĞİ
Ø İmalatçının adı adresi ile ürünün kimliği (tanıtılması)
Ø İzlenen uyumlaştırılmış standartların yerine getirilmesi amacıyla çözümlerin bir listesi
Ø Ürünün açıklaması
Ø KKD’ye yönelik kullanım koşulları kullanımıyla ilgili sınırlamalar yani KKD’nin nasıl kullanılabileceğ i ve hepsinin ötesinde hangi koşullar altında kullanılamayacağı konusunda bilgiler. ( İmalatçı tarafından sağlanan bilgiler KKD’nin hedeflenen kullanımını ve kapsanan risklerin niteliği ile ölçeğini açıkça belirtmek imalatçıya aittir.)
Ø Kalite kılavuzu ve işaretleme bilgileri
Ø Kendi üretim tesislerinde kullanılan kontrol ve test cihazlarının tanıtılması
Teknik dosya KKD’nin piyasaya sürülmesini izleyen 10 yıl boyunca gerektiğinde yetkili mercilerin kullanımına hazır bulundurulacaktı r.Örneğin KKD 5 yıldır üretimdeyse dosya en az 15 yıl saklanacaktır.
Dosyanın incelenmesinin ardından KKD’nin AT Tip İncelemesi ve testi, Onaylanmış Kuruluşun KKD’nin direktif hükümlerine uygunluğunun doğrulanmasını sağlayan prosedürdür.
At Tip inceleme sertifikası vermeyi reddeden herhangi bir Onaylanmış kuruluş, bu konuyla ilgili diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirecektir. Buradaki amaç aynı KKD için başka bir Onaylanmış Kuruluşa ikinci bir başvuru yapılmasını önlemektir.
AT Tip inceleme Sertifikası veren Onaylanmış Kuruluş tarafından geri alınabilir. Sertifikanın geri alınması kararıi ilgili KKD örneğinin uygunluğunun bulunmadığının fark edilmesinden doğar.
AT UYGUNLUK BEYANI (üretici tarafından)
AT Uygunluk Beyanı imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından piyasaya sürülen KKD’nin Direktifte belirtilen tüm hükümlere uygun olduğunu beyan ettiği prosedürdür.
Yazılı AT Uygunluk Beyanı her bir KKD’ de bulunmamasına karşın, talep üzerine piyasa gözetim makamlarına sunulması gerekir.
AT Uygunluk Beyanının imzalanması imalatçıya veya temsilcisine CE uygunluk işaretinin her bir KKD’ye yerleştirilmesi yetkisi verir.
CE işareti imal edilen her bir KKD ürüne o KKD’nin tahmini kullanım ömrü boyunca görünü, okunaklı ve silinmez şekilde yerleştirilecektir.
CE işareti ambalaja yerleştirilecektir.
CE işareti, ilgili direktiflerin tüm hükümlerine uyulduğunu gösterir. Bu nedenle,imalatçı nın amblemi veya isteğe bağlı bir kalite işareti gibi diğer işaretleri CE işaretinin üzerine gelecek veya karşılık yaratacak şekilde yerleştirmek yasaktır.
PİYASA GÖZETİMİ
Piyasanın gözetim altında bulundurulması için yöneten ulusal makamlar KKD direktifinde hükümlerine uygun olmayan ürünlerin piyasadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.
Kullanıcıların sağlığını korumaması güvenliklerini sağlamaması halinde KKD ile ilgili tüm uygun tedbirleri alma bakanlığın uhdesindedir. Ancak bu tedbirin hem caydırıcı hem de orantılı olması gerekir.
Ulusal mevzuatta öngörülenler uygunluk bildirimi verilmesinden (olası) hapis cezalarına ve çok yüksek para cezalarına kadar gider.
İmalatçı Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerinin KKD’nin kullanım ömrü boyunca geçerli kalmasını sağlamalıdır.
KKD direktifi kullanıcıların yükümlülüklerini belirlemez. Ancak, AT Anlaşmasının 137. maddesini temel alan direktifler uyarınca işverenlerin iş yerinde çalışma donanımı kullanılmasına ilişkin yükümlülükleri olduğu unutulmamalıdı r.
Üye Devletler, bu Direktifin hükümlerine uygun alan ve sertifikalandı rma prosedürleri de dahil olmak üzere, bu Direktifin hükümlerine uygun olduğunu belgeleyen CE işareti taşıyan KKD veya KKD bileşenlerinin piyasaya sürülmesini yasaklayamaz, sınırlandıramaz veya engelleyemez.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir